Soutěž

soutez-480x300

 1. Zašlete foto vypěstované rostliny na nasezahrada@centrum.cz.
 2. Dejte like magazínu Naše zahrada.
 3. Počkejte do konce soutěže ( 31.10.2017)

Podrobná pravidla níže:

VYHRAJTE V SOUTĚŽI „VAŠE ÚSPĚCHY“ !!!

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel promoakce „Vaše úspěchy“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této promoakce, obsažená v propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Organizátor

Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem promoakce „Vaše úspěchy“ (dále jen „Soutěž“) je Mgr. Radek Štěpán, identifikační číslo 754 86 521, se sídlem v Martinicích 302, PSČ 769 01 (dále jen „Organizátor”). Soutěž se řídí výlučně těmito pravidly a podmínkami Soutěže (dále jen „Pravidla”).

 1. Provozovatel

Provozovatelem a technickým správcem Soutěže je Organizátor.

 1. Podmínky účasti

(1) Soutěže se mohou účastnit pouze na svéprávnosti neomezené fyzické osoby, spotřebitelé, starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Účastník“).

(2) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Organizátora, jakož i zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) agentur, které se podílejí na přípravě a realizaci Soutěže včetně Organizátora, a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

 1. Místo a doba konání Soutěže

Soutěž se koná v době od 1.7.2017 2017 00:00:01 hod. do 31.10.2017 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání Soutěže“) na území České republiky.

 1. Účast v Soutěži

Účastník se Soutěže zúčastní tak, že v době konání akce zašle na adresu elektronické pošty nasezahrada@centrum.cz e-mailovou zprávu, přičemž:

 1. název zprávy bude jedinečným způsobem charakterizovat vlastní zahrádkářský výpěstek Účastníka (např. „Štěpánův meloun“ apod.);
 2. přílohou zprávy bude fotografie vlastního zahrádkářského výpěstku Účastníka;
 • ve zprávě bude uvedeno datum, čas a přesné místo pořízení fotografie zahrádkářského výpěstku Účastníka;
 1. stručný popis vypěstované rostliny, která je zachycena na přiložené fotografii;
 2. jméno a příjmení Účastníka;
 3. podmínkou účasti Účastníka v Soutěži je označení prezentace „nasezahrada.com“, umístěné na Facebooku, označením „To se mi líbí“.
 1. Výhry a jejich předání

Do Soutěže jsou Organizátorem vloženy následující výhry:

 1. výhra hlavní – poukaz na nákup v e-shopu Kasa.cz v hodnotě 1.000,- Kč a tričko „Naše zahrada“;
 2. první vedlejší výhra – poukaz na nákup v e-shopu Kasa.cz v hodnotě 500,- Kč a tričko „Naše zahrada“;
 • druhá vedlejší výhra – poukaz na nákup v e-shopu Kasa.cz v hodnotě 500,- Kč a tričko „Naše zahrada“.
 1. Výherce

(1) Organizátor si vyhrazuje právo po skončení Soutěže vybrat ze všech platně registrovaných Účastníků vítěze hlavní výhry, první vedlejší výhry i druhé vedlejší výhry, oznámení o výhře jim doručit na jejich adresu elektronické pošty, ze které byla Účastníkem odeslána soutěžní e-mailová zpráva a dohodnout se s ním na způsobu předání výhry.

(2) Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou Účastníkovi výhrou.

(3) Účastníci Soutěže odesláním soutěžní e-mailové zprávy výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště, jakož i fotografie, zaslané jimi do soutěže, může být uvedeno na webové a facebookové prezentaci Organizátora v části „Vaše úspěchy“.

 1. Společná ustanovení pro účast v Soutěži

(1) Pokud bude Účastník akce podezřelý z nepoctivého jednání v rámci Soutěže nebo z jakéhokoliv jiného jednání v rámci Soutěže, které odporuje dobrým mravům nebo jakkoli obchází Pravidla Soutěže, bude takový Účastník ze Soutěže vyloučen, a v případě vzniku nároku na výhru bude výhra předána dalšímu bezprostředně následujícímu Účastníkovi v pořadí.

(2) Vyobrazení výher na dokumentech souvisejících se Soutěží, internetových stránkách, případně jinde, jsou pouze ilustrativní. Organizátor si vyhrazuje právo změnit Pravidla nebo výhru v Soutěži při zachování její hodnoty (viz čl. 10 Závěrečná ustanovení), přičemž v této souvislosti není možné požadovat finanční náhradu, ani se jejího vyplácení domáhat soudní cestou. Jakákoliv účast neshodující se s těmito Pravidly se považuje za neplatnou.

 1. Účast v Soutěži, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy

(1) Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastník Soutěže odesláním soutěžní e-mailové zprávy vyslovuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník Soutěže tím zároveň dává Organizátorovi Soutěže svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon OOU“) s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, elektronická (emailová) adresa (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely (i) realizace a vyhodnocení Soutěže, (ii) zjišťování spokojenosti Účastníka Soutěže s poskytovanými službami, (iii) nabídky a průzkumu nabídky obchodu a služeb, (iv) jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (v) velkoobchodu a maloobchodu – vytváření databáze zákazníků, (vi) vedení statistiky, (vii) vedení archivu podle příslušného zákona zpracovávány Organizátorem jako správcem osobních údajů.

(2) Osobní údaje nemohou být dále zpřístupněny žádnému dalšímu zpracovateli osobních údajů bez vědomí Účastníka Soutěže, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje Účastníka Soutěže vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím Účastníka Soutěže. Účastník Soutěže dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, do doby žádosti o likvidaci osobních údajů. Tento souhlas může být Účastníkem Soutěže kdykoli písemně odvolán na kontaktní adrese sídla Organizátora.

(3) Účastník Soutěže má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník Soutěže má dále dle zákona OOU, pokud o to Organizátora požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník Soutěže má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka Soutěže nebo v rozporu se zákonem, požádat Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby Organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

(4) Účastník Soutěže dává v souladu se zákonem 480/2000 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, souhlas Organizátorovi k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb Organizátora prostřednictvím elektronické pošty Účastníka Soutěže. Tento souhlas může být Účastníkem Soutěže kdykoli písemně odvolán na kontaktní adrese sídla Organizátora.

(5) Účastníci Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město, případně obrazový nebo zvukový záznam v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků Soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

 1. Závěrečná ustanovení

(1) Soutěž se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici na akčním webu. Originál je uložen na kontaktní adrese Organizátora.

(2) Každý Účastník Soutěže se účastní Soutěže s vědomím, že může požadovat výhry pouze v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel Soutěže či při podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka si Organizátor vyhrazuje právo účastníka ze Soutěže bez náhrady vyřadit (a to i v případě, že Účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým jednáním k výhře třetí osoba).

(3) Výsledky Soutěže, určené Organizátorem, jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek Soutěže Účastníkem je Účastník povinen Organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek.

(4) Organizátor neodpovídá za žádné problémy či technické obtíže související s účastí účastníka v Soutěži či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.

(5) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech.

(6) Organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou Účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry.

(7) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo které se nepodaří rozdělit, odevzdat, doručit na výhercem uvedené kontaktní údaje propadají bez náhrady ve prospěch Organizátora.

(8) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Soutěž odložit, zkrátit dobu trvání Soutěže, přerušit nebo zrušit Soutěž bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s Pravidly Soutěže. V případě, že dojde ke změnám v těchto Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatek spolu s novým zněním Pravidel budou dostupné na webové nebo facebookové prezentaci Organizátora. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

(9) V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

Organizátor

Mgr. Radek Štěpán, v. r.

identifikační číslo 754 86 521

se sídlem v Martinicích 302, PSČ 769 01